logo
Vote for the Ocean

Меню video-cover

FAQ

 1. Информация относно “Глас за океана”
  1. Какво е Европейска фондация Surfrider?

 

Европейска фондация Surfrider е европейска неправителствена организация, която се бори за защита на океана, на езерата, на реките и за опазване на крайбрежието от 1990 година насам. Чрез своите разнообразни програми и благодарение на своите научни и правни експертни познания тя участва в няколко борби за околната среда: подобряване на качеството на водата за здравето на потребителите, привличане на вниманието за борба срещу замърсяване на водите с отпадъци, опазване на природното наследство и крайбрежието.     

  1. “Глас за океана”, какво е това?

 

”Глас за океана” е европейска консултация с гражданите, стартирана от Surfrider във връзка с парламентарните избори през 2019 година. Нейната цел е политическите партии и бъдещите членове на Европейския парламент, които ни представляват, да включат екологичните въпроси, свързани с океана, в своята програма за кампанията.

”Глас за океана” е кампания от два етапа: 

- До края на 2018 година Европейска фондация Surfrider ще призовава европейските граждани и участниците в гражданското общество, загрижени за защита на океаните, да участват в мащабна цифрова консултация по осем въпроса, свързани с океаните. Наред с тази консултация, Европейска фондация Surfrider организира и турне в 5 европейски страни в сътрудничество с различни местни институционални участници. 

- От януари 2019 година Европейска фондация Surfrider се заема да разгласи публично резултатите от анкетата и да доведе различните приоритети, посочени от гражданите, до знание на кандидатите за европейските избори. 

 

  1. Защо да се стартира европейска консултация?

 

Океанът няма граници и въпросите, които го засягат, надхвърлят националните рамки. Отнасят ли се до замърсяването на водите, до изменението на климата или до туризма и морския транспорт, въпросите, повдигнати от Европейска фондация Surfrider по време на консултацията “Глас за океана” са от европейски мащаб. Ето защо Surfrider желае да се консултира с европейските граждани, за да събере разнообразен набор от мнения и да го представи на кандидатите за европейските избори. 

 

  1. Защо е такъв изборът от теми?

Темите, избрани в рамките на консултацията, са първостепенно важни обществени, екологични и икономически въпроси. Важно е европейските граждани да се заемат с тези въпроси и нашите бъдещи политически лица, вземащи решения, да ги включат в своята програма за кампанията. Избраните теми се отнасят до експлоатацията на ресурсите, водното замърсяване, устойчивия туризъм и познаването на океана.

  1. Какви лобистки действия ще предприеме Surfrider през 2019 година?

През 2019 година Surfrider Европа ще проучи внимателно резултатите от консултациите и ще определи приоритетните мерки, изразени от европейските граждани. Тя ще разгледа и програмите на членовете на Европейския парламент, за да оцени тяхното участие за защита на океана. След публикуване на резултатите от консултациите, акцентът ще падне върху мерките, предприети на европейско равнище и върху бъдещите предизвикателства пред кандидатите по време на европейските избори. Европейска фондация Surfrider ще полага усилия през цялата година, за да се срещне с различните кандидати и да ги предизвика, за да прозвучи консултацията в рамките на цяла Европа. Целта е да се включат водещите мерки на консултацията в политическата програма на кандидатите. 

 

 1. Информация относно европейското турне “Глас за океана”

 

  1. В какво се състои европейското турне “Глас за океана”?

Европейското турне “Глас за океана” се състои от серия от 5 събития, организирани в европейски мащаб в територии, засегнати от екологични проблеми: замърсяване на водите, отдръпване на бреговете, регулиране на морския транспорт и др. По време на тези 5 дати темите на кампанията "Глас за океана" ще бъдат разгледани чрез кръгли маси, дебати на конференции и обмен с различни участници (научни експерти, местни и национални избрани представители, гражданско общество , представители на европейските институции). 

  1. Къде протичат различните етапи?

Различните етапи са следните: 

- Бургас, първи юни – Европейски дни на морето. 

Интервю на Европейска фондация Surfrider ще се състои при закриване на това събитие, на което ще бъдат поканени експерти, изследователи и представители на Европейската комисия по морско дело ((DG Mare) за обмен на информация в рамките на семинари и конференции по темата синя икономика и морски транспорт. 

Париж: 5 юни – Световен ден на околната среда

По повод световния ден на околната среда, посветен на борбата срещу замърсяването с пластмасови отпадъци, Surfrider Европа и UNESCO-COI организират в Париж събитие, посветено на замърсяването с микропластмаси. От 10 до 12 часа, 200 студенти ще присъстват на събитието, за да научат, да обменят информация и да разберат как собствените им действия могат да доведат до промени. 

- Малага: 1 и 2 октомври 

Във втория пристанищен град на Средиземно море, Surfrider ще организира съвместно с IUCN (Международния съюз за опазване на природата) събитие на тема масов туризъм и морски транспорт. Конференции и кръгли маси ще се проведат по този повод в продължение на два дни. По време на събитието е предвидено и събиране на отпадъци, за да бъдат запознати гражданите със замърсяването на водите.  

Брюксел: 15 октомври – Европейски дни на главите 

По повод на годишната среща на всички европейски доброволци на Surfrider ще се проведат дискусии на тема стратегия за пластмасите и гражданска мобилизация с представители на европейските институции. Ще се състои и хепънинг, целящ запознаване на членовете на Европейския парламент със замърсяването от пластмасови отпадъци. 

- Порто:  9 и 10 ноември 

Това събитие ще бъде посветено на проблема с климатичните промени и въздействието им върху бреговата линия и качеството на водата. Участници от научните и политическите среди ще бъдат приканени да дебатират по този въпрос и да споделят по този начин опит. 

Програмата за това събитие все още не е окончателна и по-късно ще я разгласим с повече подробности. 

 

  1. Събитието безплатно ли е?

Всички събития са безплатни.  

  1. Събитието отворено ли е за обществеността?

Събитията в Бургас, Париж, Малага и Порто ще бъдат отворени за обществеността. 

  1. Какви са началните и крайните им часове?

Цялата информация по този въпрос ще бъде съобщена в програма, която ще се разгласи по-късно.

 

 1. Информация относно дигиталната платформа “Глас за океана”

 

  1. Как може да се участва в “Глас за океана”?


За участие в “Глас за океана” е необходима връзка с Интернет и около десетина минути. За да отговорите на консултацията е достатъчно да посетите Интернет сайта  http://surfrider.eu/vfto. Озовал се на платформата, посетителят може да избере един от 4 профила, който му подхожда най-много, за да пристъпи към консултацията.

 

  1. Какво ще стане с моето участие в консултацията? (за какво ще послужат резултатите) 

 

Резултатите от консултацията ще бъдат обработени от специалисти така, че да се подчертаят най-важните приоритети, посочени от гражданите и да бъдат избрани мерките, най-предпочитани от отговарящите. Тези резултати, анализирани в съвкупността си, ще послужат за основа на аргументацията, с която Европейска фондация Surfrider ще се яви пред европейските кандидати. 

 

  1. Отговорите остават ли анонимни?  Името ми ще се появи ли в крайния материал?

Отговорите на въпросниците ще останат строго поверителни, но няма да бъдат анонимни. Но никое име не ще се появи в крайния материал, тъй като резултатите ще бъдат обявени без споменаване на имена. Идентификацията ще послужи за подкрепа на аргументите на Европейска фондация Surfrider с представителни, но не лични данни (страна, CSP, възраст).

 

  1. Как ще бъдат анализирани резултатите?

Резултатите ще бъдат анализирани от професионалисти като резултати от проучване. Те ще бъдат обработени така, че да се изведат важните сведения, които могат да подкрепят напредъка на европейското законодателство в някои области. 

  1. Кога е краят?

Платформата за консултация ще бъде затворена за отговори от 14 декември 2018 година, по време на COP24. Но сайтът ще остане достъпен онлайн до края на кампанията, през май 2019 година. Връщане към консултацията ще остане възможно.

  1. Какво става с предадените от мен данни?

Предадените данни ще се съхраняват от Surfrider на поверителна основа, те в никакъв случай не ще бъдат предадени на трети лица. 

Има ли възрастова граница за участие?

Не, няма определена възрастова граница за участие, но консултацията се отнася до всички граждани, които могат да гласуват през 2019 година.